Hvad er asyl?

Ny i Danmark har nedenstående generelle spørgsmål vedr. asyl og denne beskrivelse af asyl.

Hvad er en asylansøger?

En asylansøger er en udlænding, som søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet land og blive beskyttet af dette land, men som endnu ikke er blevet anerkendt som flygtning.

Hvad er en uledsaget mindreårig asylansøger?

Mindreårige asylansøgere anses for uledsagede, hvis de indrejser i Danmark uden ledsagelse af forældre eller andre myndige personer, der kan anses for at være trådt i forældrenes sted. Læs mere om  uledsagede mindreårige asylansøgere .

Hvad er en udsendelseshindret?

En udsendelseshindret er en udlænding, som har fået endeligt afslag på asyl, men som ikke er i stand til at vende tilbage til sit hjemland. Læs mere om udsendelseshindrede .

Hvad er en flygtning?

En flygtning er en person, hvis ansøgning om asyl er imødekommet, og som således har fået opholdstilladelse som flygtning. Læs desuden nedenfor om konventionsflygtninge og kvoteflygtninge.

Hvad er en konventionsflygtning?

En konventionsflygtning er en flygtning, som anses for omfattet af FN’s Flygtningekonvention. Ifølge konventionen er flygtninge personer, som har en velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller politiske opfattelser.

Hvad er en kvoteflygtning?

En flygtning, der befinder sig uden for Danmark, kan blive genbosat i Danmark efter aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) eller lignende international organisation. Det sker på baggrund af Udlændingelovens § 8.

Hvad er humanitær opholdstilladelse?

Humanitær opholdstilladelse kan gives til en udlænding, hvis væsentlige humanitære hensyn taler afgørende for det. Det er Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet, som træffer afgørelse i sager om humanitær opholdstilladelse. Læs mere om  humanitær opholdstilladelse .

Kan jeg ansøge om humanitær opholdstilladelse, selv om jeg ikke har fået endeligt afslag på asyl?

Ja, du kan ansøge om humanitær opholdstilladelse lige så snart, du er blevet registreret af Udlændingestyrelsen som asylansøger i Danmark.

En ansøgning om humanitær opholdstilladelse medfører ikke, at du har ret til at opholde dig her i landet under ministeriets behandling af din sag.

Kun hvis ministeriet finder, at der foreligger ganske særlige grunde, har du ret til at opholde dig her i landet under ministeriets behandling af sagen.

Du har dog altid ret til at opholde dig i Danmark, så længe Udlændingestyrelsen eller Flygtningenævnet behandler din asylsag.

Hvad er beskyttelsesstatus?

Ud over i de tilfælde, der er nævnt i FN’s Flygtningekonvention, giver Danmark beskyttelse, når Danmark er forpligtet til det efter de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Der gives således opholdstilladelse til de asylansøgere, der risikerer dødsstraf, tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, hvis de vender tilbage til deres hjemland.

Nye regler om midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge mv.

Folketinget har den 3. februar 2015 vedtaget en ændring af udlændingeloven om bl.a. midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge, der søger om asyl i Danmark. Samtidig begrænses adgangen til familiesammenføring for personer, der får midlertidig beskyttelsesstatus.

Lovændringen gælder for asylansøgninger indgivet fra den 14. november 2014, hvor lovforslaget blev fremsat. Selv lovforslaget trådte i kraft den 20. februar 2015.

Midlertidig beskyttelsesstatus

Den midlertidige beskyttelsesstatus vil blive tildelt de asylansøgere, der har behov for beskyttelse på grund af en særlig alvorlig situation i deres hjemland præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile. De nye regler om midlertidig beskyttelsesstatus udvider ikke adgangen til at få asyl i Danmark.

Opholdstilladelse efter reglen om midlertidig beskyttelse meddeles tidsbegrænset og med henblik på midlertidigt ophold. Opholdstilladelsen meddeles i første omgang for 1 år.

Opholdstilladelsen kan forlænges efter 1 år og herefter igen efter 2 år. Det afgørende vil være, om de generelle forhold fortsat er af en sådan karakter, at udlændingen har behov for beskyttelse.

Hvordan forløber en asylsag?

Først afhører politiet asylansøgeren for at afklare identitet, personlige forhold og rejserute. Dernæst tager Udlændingestyrelsen stilling til, om ansøgningen skal behandles i Danmark eller et andet land (jf.  Dublin-forordningen ). Hvis ansøgningen skal behandles i Danmark, får asylansøgeren hjælp til at udfylde et asylansøgningsskema og bliver indkaldt til en samtale med Udlændingestyrelsen, som derefter tager stilling til, om ansøgeren er berettiget til asyl eller ej. Læs mere om  asylansøgning .

Hvordan behandles en asylansøgning?

Der anvendes i Danmark tre forskellige procedurer i behandlingen af asylansøgninger: ‘Normalprocedure’, ‘Åbenbart grundløs procedure’ og ‘Åbenbart grundløs haster procedure’. Læs mere om  de tre procedurer .

Kan man søge asyl i Danmark fra udlandet?

En ansøgning om asyl i Danmark kan kun indgives af personer, som opholder sig i Danmark. Personer, som opholder sig i udlandet, kan således ikke søge om asyl i Danmark ved henvendelse til en repræsentation (ambassade eller konsulat) eller ved skriftlig henvendelse til Udlændingestyrelsen eller Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet.

Hvad er et asylansøgerkort/white card?

Kortet gives til en asylansøger, hvis sag ikke er færdigbehandlet. Kortet er et bevis på, at udlændingen har tilladelse til at opholde sig i Danmark, mens sagen behandles.

Hvad er et asylcenter?

En asylansøger i Danmark bor normalt på et asylcenter, mens ansøgningen om asyl behandles.

Hvad er repatriering?

Man kalder det repatriering, når en udlænding med opholdstilladelse frivilligt vender tilbage til sit hjemland for at tage varigt ophold dér, fx hvis forholdene i hjemlandet er forbedrede. Reglerne for repatriering er reguleret i repatrieringsloven, og ordningen administreres af Dansk Flygtningehjælp.

Hvad er sikre tredjelande?

Lande uden for EU, der har tiltrådt flygtningekonventionen og i praksis efterlever den, anses for sikre tredjelande. Hvis en asylansøger er indrejst til Danmark via et sikkert tredjeland, kan Udlændingestyrelsen i visse situationer beslutte, at ansøgeren kan afvises og tilbagesendes til dette land uden, at Udlændingestyrelsen har behandlet asylansøgningen.

Hvad er Dublin-forordningen?

Dublin-forordningen er en aftale mellem EU-landene, Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein, som regulerer hvilket medlemsland, der har ansvaret for at behandle en asylansøgning, der er indgivet i ét af medlemslandene. Læs mere om  Dublin-forordningen .

Hvad er tilbageførsel efter Dublin-forordningen?

Danmark anmoder et af de andre medlemslande om at tilbagetage en asylansøger, der allerede har ansøgt om asyl i det pågældende land.

Hvad er overførsel efter Dublin-forordningen?

Danmark anmoder at af de andre medlemslande, der efter Dublin-forordningens kriterier er ansvarlig for en asylansøgning, om at overtage asylansøgeren og behandle hans/hendes ansøgning om asyl.

Hvad er Schengen-samarbejdet?

Schengen-samarbejdet er et samarbejde om gennemførelse af fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser over de indre grænser inden for Schengen-landenes områder. Samarbejdet indebærer samtidig en styrkelse af kontrollen ved Schengen-landenes ydre grænser og af indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet og illegal indvandring.

Hvad er Schengen-landene?

Schengen-landene er de lande, som har tiltrådt Schengen-samarbejdet. De udgør Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Hvad er FN’s Flygtningekonvention?

Konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling (FN’s Flygtningekonvention) er – med tilhørende protokol af 31. januar 1967 – den vigtigste del af det folkeretlige grundlag for Danmarks behandling af asylsager.

Hvad er Dansk Flygtningehjælp?

Dansk Flygtningehjælp er en uafhængig privat humanitær organisation, som deltager i behandlingen af åbenbart grundløse og åbenbart grundløse haster asylsager. Flygtningehjælpen rådgiver og bistår endvidere asylansøgere og flygtninge. Læs mere om  Dansk Flygtningehjælp .

Hvad er Røde Kors?

Røde Kors er en privat humanitær hjælpeorganisation. Røde Kors varetager driften af hovedparten af asylcentrene i Danmark. Læs mere om  Røde Kors .

Hvad er Flygtningenævnet?

Flygtningenævnet er klageinstans for Udlændingestyrelsens afgørelser i asylsager. Flygtningenævnet er et domstolslignende organ, som træffer afgørelse ved flertal. Ved behandlingen af de enkelte sager medvirker 5 personer: Formanden, som er dommer, samt 4 medlemmer udpeget af henholdsvis Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet, Advokatrådet, Udenrigsministeriet og Dansk Flygtningehjælp. Læs mere om  Flygtningenævnet .

Hvad er UNHCR (FN’s Højkommissariat for Flygtninge)?

UNHCR er en humanitær og ikke-politisk organisation, som bl.a. yder beskyttelse og støtte til flygtninge og personer, som lever i en flygtningelignende situation. Læs mere om  UNHCR.

Hvad skal man gøre, hvis man har oplysninger om alvorlige forbrydelser begået i udlandet?

Man skal henvende sig til  Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet , hvis man ved, at en person, der befinder sig i Danmark, har begået alvorlige forbrydelser i udlandet, fx krigsforbrydelser, folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, terrorhandlinger, drab og tortur. Formålet er at sikre, at disse forbrydere ikke finder et fristed i Danmark, men får forholdene undersøgt af politiet og bliver retsforfulgt og straffet, hvis der er grundlag for det.